Het ontvangen salaris komt niet overeen met het belastbare salaris dat geacht wordt representatiever te zijn voor het inkomen van de belastingbetaler. De belastingdienst legt een aantal berekeningen op om dit nieuwe cijfer te vinden dat vervolgens zal worden gebruikt als basis voor de berekening van de inkomstenbelasting.

Wat is het belastbaar salaris?

Het belastbare salaris is het bedrag dat door de belastingdienst wordt ingehouden om de inkomstenbelasting van een belastingplichtige te bepalen. Sociale zekerheidsbijdragen zijn niet belastbaar, dus ze worden niet in aanmerking genomen bij de berekening van belastbaar loon. Aan de andere kant wordt gezegd dat een deel van de CSG (Algemene Sociale Bijdrage) "niet aftrekbaar" is, dus moet het worden toegevoegd aan het aangegeven inkomen om het belastbare salaris te vinden.

Berekening van het belastbaar salaris uit het brutoloon

De berekening van het belastbaar salaris gebeurt in verschillende fasen, het is mogelijk om te vertrekken van het brutoloon. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de aftrekbare sociale premies. Het zal noodzakelijk zijn om daarna de werkgeverslasten met betrekking tot de ziekenfondsen en de uitgaven voor gezondheid op te tellen. Hier is de lijst met aftrekbare kosten:

 • Sociale zekerheidsbijdragen (behalve CSG en CRDS)
 • Aanvullende pensioenbijdragen
 • Bijdragen voor werkloosheidsverzekering
 • AGFF-bijdragen
 • CET (uitzonderlijke en tijdelijke bijdrage)
 • Bijdragen voor APEC
 • Het werkgeversaandeel in aanvullend pensioen en aanvullende pensioenbijdragen
 • CSG aftrekbaar

Plafonds zijn vastgesteld om aftrekbare kosten te reguleren om misbruik te voorkomen.

Voor premies en pensioenspaarpremies komt bijvoorbeeld het aftrekbare bedrag overeen met het gemiddelde van de premies of premies betaald in 2020 en 2020, op voorwaarde dat het betaalde bedrag in 2020 lager is dan het betaalde bedrag in 2020 en het betaalde bedrag in 2020.

Deze betalingen mogen niet meer bedragen dan 10% van de jaarlijkse vergoeding van de werknemer. Dit bedrag mag niet hoger zijn dan 8 keer het jaarlijkse plafond van de sociale zekerheid.

Merk op dat in 2020 de uitzonderlijke koopkrachtpremie en belastingvrije overuren (tot € 5.000) niet zullen worden opgenomen in de inkomsten die in aanmerking worden genomen voor het belastbare salaris. Het salaris dat de werknemer aan het einde van de maand ontvangt en het belastbare inkomen zijn dus heel anders!

Berekening van het belastbaar salaris uit het netto salaris

Uitgaande van het netto salaris, kan men het belastbare salaris verkrijgen door de niet-aftrekbare CSG, de CSG over ontslagvergoedingen, de CRDS, het werkgeversaandeel voor de gemeenschappelijke en de gezondheidsuitgaven, het niet-aftrekbare deel van de pensioenbijdragen toe te voegen extra en vooruitziende blik. Deze berekeningsmethode is veel eenvoudiger dan uitgaande van het brutoloon.

Het is niet aan u om al deze berekeningen te doen, tenzij u de belastingaangifte wilt controleren. Het enige dat u hoeft te doen, is uw belastingaangifte invullen en dan bepaalt de belastingdienst wat het belastbare salaris is.

Impact van de verhoging van de CSG op het belastbare salaris

Emmanuel Macron lanceerde een belangrijke hervorming van de CSG door het tarief van deze belasting te verhogen. Het doel is om meer geld op te halen dat geacht wordt opnieuw te worden geïnjecteerd in de financiering van sociale bescherming. Deze toename van de CSG werd geregistreerd vanaf 1 januari 2020. Momenteel bedraagt ​​de CSG 9, 2% voor werknemers (vergeleken met 7, 5% eerder).

Voor de werknemer lijkt deze wijziging consistent, maar deze wordt gecompenseerd door andere parallel genomen maatregelen. Bijdragen voor werkloosheidsverzekering en ziekteverzekering werden geëlimineerd, wat een besparing van 3, 15% betekent.

We merken daarom op dat het netto salaris iets hoger zal zijn zodra deze hervorming is doorgevoerd. De meest getroffen door deze hervorming zullen gepensioneerden zijn die hun pensioen zullen zien dalen omdat de verhoging van de CSG niet zal worden gecompenseerd.

Hoe hoog is het inkomen waaruit men in 2020 belastbaar is?

Het progressieve schema van de inkomstenbelasting in 2020 bepaalt dat met een inkomen van minder dan € 9.964 (rekening houdend met het netto belastbare inkomen), de belastingplichtige is vrijgesteld van de betaling van inkomstenbelasting. Merk op dat het belastingtarief niet alleen afhankelijk is van het inkomen dat door het huishouden wordt verdiend, maar ook van de samenstelling (aantal aandelen). Deze drempel van € 9.964 is het bedrag na aftrek en aftrek. Merk op dat als het bedrag van de verschuldigde inkomstenbelasting lager is dan € 61, de belastingplichtige is vrijgesteld van betaling: de vrijstelling van betaling wordt dan toegepast.

Belastbaar loon en bronbelasting

In de meeste gevallen zijn het belastbare salaris en de bronbelastingbasis vergelijkbaar. Er zijn echter enkele uitzonderingen:

 • Als de werknemer ziek is en de werkgever om subrogatie vraagt, wordt het bronbelastingtarief toegepast op de cumulatie tussen het belastbaar salaris en de dagelijkse socialezekerheidsuitkeringen.
 • Als de arbeidsovereenkomst is gepland voor een periode van twee maanden of minder, wordt een vermindering van 50% van het netto belastbare bedrag van een SMIC (dwz € 624) toegepast.

Om ook te lezen:

 • Bruto salaris, netto salaris: hoe navigeren?
 • Sociale bijdragen: doel, berekeningsmethode en bijzonderheden
 • Smic 2020: bedrag en uurtarief
 • Intrekking bij de bron: instructies voor gebruik
 • Wat is het belastingtariefschema?

Categorie: