Wanneer een persoon een investering in onroerend goed realiseert, moet hij, naast de terugbetaling van de lening, rekening houden met alle bijkomende kosten die aan het onroerend goed worden verbonden. Dit is het geval met de onroerendgoedbelasting, die een aanzienlijk budget voor huishoudens vertegenwoordigt. Een recent onderzoek stelt dat de kosten kunnen oplopen tot twee maandelijkse leningbetalingen! Wat zijn de specifieke kenmerken van de onroerende voorheffing 2020? Hoe wordt het berekend en kan het worden vrijgesteld?

Onroerende voorheffing: definitie

De onroerendgoedbelasting is verschuldigd door elke eigenaar van een onroerend goed, vruchtgebruiker (geval van de langstlevende echtgenoot die profiteert van het vruchtgebruik op de woning die bijvoorbeeld samen met de overledene wordt bewoond) of persoon die belast is met de administratie van het onroerend goed op 1 januari elk jaar.

Net als de woonbelasting is de onroerendgoedbelasting een lokale belasting: de middelen die deze genereert, worden toegewezen aan gemeenten en afdelingen (om lokale diensten en apparatuur te financieren, bijvoorbeeld vergoedingen zoals de RSA).

Het tarief wordt bepaald door de gemeente waar het onroerend goed zich bevindt. Daarom zal het bedrag van de onroerende voorheffing niet hetzelfde zijn van de ene stad naar de andere, waarmee rekening moet worden gehouden bij het kopen van een huis. Kopers nemen deze belasting over het algemeen niet op in hun financiële simulaties, maar het bedrag kan soms een beetje een uitdaging zijn als het binnenlandse budget krap is.

Opmerking : eigenaars die in een tweede huis investeren, worden ook beïnvloed door de onroerende voorheffing op dit tweede huis, zelfs als ze daar slechts af en toe zouden verblijven.

De berekening van de onroerende voorheffing 2020

Hoewel de tarieven verschillen naargelang de geografische locatie van het onroerend goed, blijven de berekeningsmethoden voor de onroerendgoedbelasting hetzelfde:

  • De basis voor de berekening van de onroerende voorheffing is de theoretische huurwaarde van het onroerend goed. Met andere woorden, het is de som van de huur die de eigenaar heeft betaald als hij was gehuurd.
  • Op deze som wordt een korting van 50% toegepast.
  • Het door de gemeente vastgestelde belastingtarief wordt dan toegepast op dit geslachte bedrag.

Namelijk : als ontwikkelingswerk leidt tot een verhoging van de huurwaarde van het onroerend goed (uitbreiding, renovatie, enz.), Zal het bedrag aan onroerendgoedbelasting het volgende jaar worden herzien.

Betaling van de onroerende voorheffing en verkoop van het onroerend goed

De onroerendgoedbelasting is verschuldigd door de eigenaar van het onroerend goed op 1 januari van het jaar. Ter herinnering, de voorwaarden voor onderwerping verschillen voor de woonbelasting die wordt gedragen door de persoon die het onroerend goed bewoont (en die mogelijk iemand anders is dan de eigenaar).

De doorverkoop van het onroerend goed gedurende het jaar verandert niets aan de identiteit van de aansprakelijk persoon, noch aan het verschuldigde bedrag (dat het hele jaar door berekend blijft).

Namelijk : in het algemeen, wanneer het onroerend goed wordt verkocht, wordt de onroerendgoedbelasting naar rato van de notaris verdeeld: de nieuwe koper betaalt de voormalige eigenaar het bedrag van de verschuldigde belasting vanaf zijn binnenkomst in het pand.

Kunnen we worden vrijgesteld van onroerende voorheffing?

Vrijstellingen met betrekking tot inkomsten van de belastingbetaler

Sommige belastingbetalers kunnen vanwege hun beperkte middelen profiteren van een belastingvrijstelling.

De middelenplafonds worden elk jaar vastgesteld door de belastingdienst.

Voor 2020 zijn referentie-inkomsten beschikbaar op de belastingwebsite

Namelijk : personen ouder dan 75 jaar op 1 januari van het belastingjaar en begunstigden van de AAH kunnen worden vrijgesteld van onroerende voorheffing.

Vrijstellingen met betrekking tot het gebruik van onroerend goed

Bepaalde eigendommen zijn vrijgesteld van onroerende voorheffing vanwege hun gebruik: dit zal bijvoorbeeld het geval zijn voor gebouwen die uitsluitend zijn toegewezen voor specifiek gebruik (landbouwschuren, enz.).

Raadpleeg de samenvatting op de website van de openbare dienst voor meer informatie over de vrijstellingen.

Vrijstelling in geval van bouw van een woning

Het laten bouwen van een huis geeft u recht op een vrijstelling van onroerende voorheffing gedurende twee jaar. Om van deze specifieke vrijstelling te kunnen genieten, moet een formulier (waarnaar wordt verwezen 6650) worden ingevuld en binnen 90 dagen na voltooiing van de werkzaamheden naar de belastingdienst worden gestuurd.

Betaal de belasting: voorwaarden en belastingkalender 2020

De onroerende voorheffing is verschuldigd in oktober op verschillende datums, afhankelijk van of de belastingbetaler online betaalt of niet (online betaling, opname op de vervaldag), maandelijks is, enz.

Kennisgeving van de onroerendgoedbelasting 2020 zal worden verzonden tussen eind augustus en half september, afhankelijk van de situatie van de belastingbetaler.

De betalingstermijn is 15-20 oktober 2020, afhankelijk van de betaalmethode (online of op het moment van betaling).

Namelijk : in geval van debitering op de vervaldag moet de betaling worden gedaan vóór 20 oktober 2020, maar de bankrekening van de belastingbetaler zal niet worden gedebiteerd tot 25 oktober 2020. Interessante informatie om zijn contanten te beheren!

Waarschuwing! Neem na ontvangst van de belastingaangifte contact op met uw belastingkantoor om een ​​oplossing te vinden voordat u toeslagen toepast.

Verwachte ontwikkelingen

In tegenstelling tot de woonbelasting die geleidelijk zal verdwijnen totdat deze voor alle Franse huishoudens wordt afgeschaft, zal de onroerendgoedbelasting doorgaan.

Bovendien zal de door de overheid aangekondigde herziening van de huurwaarden voor 2020 een mechanische impact hebben op het bedrag van de onroerende voorheffing.

Velen vrezen een toenemend gewicht van deze belasting in de begroting van huiseigenaren, waaronder de afschaffing van de woonbelasting, een belangrijke financiële bron voor gemeentelijke begrotingen vandaag. Het is daarom een ​​kostenpost om meer dan ooit te anticiperen op de kosten van zijn vastgoedinvesteringen!

Categorie: